СПЕЧЕЛИ СИ САМ!

Спечели си сам!
Октомври: Един от особено опасните месеци за търговия с акции. Другите такива са юли, януари, септември, април, ноември, март, май, юни, декември, август и февруари. Марк Твен


Засипан от реклами за финансови услуги и изгодни инвестиции, човек може да се загуби в джунглата на доверителното управление, взаимните фондове, застраховки живот, пенсионни фондове и какво ли още не. Пред тези, които се смятат подготвени да поемат риска на самостоятелната игра, става все по-достъпна възможността сами да следят и търгуват на пазара на ценни книжа в реално време. Самостоятелната игра на фондовата борса е най-рисковата, но и с най-голяма тръпка инвестиционна алтернатива, която може и да донесе - при повече късмет - много по-високи печалби от всички други форми на инвестиции. Според Закона за облагане на доходите на физическите лица капиталовата печалба (от ръста на цените на акциите) е необлагаема. Дивидентите се облагат с данък от 5%. 2007 г. например бe истински фурор за Българската фондова борса (БФБ). Акциите на много от компаниите поскъпнаха със стотици проценти. Въпреки това няма място за илюзии, че пазарът на акции е източник на лесни пари. Търговията с акции е високо рискова и в това най-добре имаха възможност да се убедят онези дребни инвеститори, които се включиха в пазара със скромните си средства в края на октомври 2007 г. Затова всички правила за инвестиране започват с едно - в никакъв случай не бива в акции да се влагат всички спестявания, а само малка част от тях, за която инвеститорът е преценил, че може да си позволи да загуби.

Четири неща, без които не може
За да търгува на БФБ, на човек му трябват най-малко четири неща - информация, основни познания, пари и интуиция. Към тях можем да добавим техническите детайли - договор с инвестиционен посредник, компютър, интернет връзка, телефон (а защо не и COBOS). Източниците на информация са основно чрез интернет - сайтовете на икономическите медии, на самите дружества (ако имат такива), специализирани сайтове с финансова насоченост и не на последно място сайтовете на БФБ и регулаторния орган - Комисията за финансов надзор (КФН). На последните се публикуват важни данни за дружествата, които те са задължени да оповестяват по силата на Закона за публично предлагане на ценни книжа - финансови отчети, информация за дейността на дружеството, управителни органи, сделки на стойност над определен размер и др. За да се намали до минимум сляпото залагане, всички стратегии за участие препоръчват инвеститорът да познава дружеството, в което инвестира, да знае какво произвежда, кои са пазарите му и т.н. В тази връзка трябва да се следят всякакви новини, които имат отношение към дружеството, както и общоикономически новини. Всичко горепосочено може да се сведе до следното: опознаване и следене на пазара. Важно е тази информация да може да се разбира грамотно, дори и инвеститорът да не е икономист, да разбира принципите на икономическата логика (търсене, предлагане, цена). Не е нужно индивидуалният инвеститор да е счетоводител или финансист, но трябва да има общи познания как да чете един финансов отчет. Затова не е лишено от смисъл първоначално индивидуалният инвеститор да придобие акции от инвестиционно дружество от отворен тип (фонд, който обединява средствата на голям брой дребни инвеститори и ги инвестира в ценни книжа), да се запознае с това какви ценни книжа има то (такава информация се съдържа във финансовите им отчети, които се качват на сайта на БФБ), да следи икономическите медии и да обръща специално внимание на компаниите в портфейла на инвестиционното дружество и при наличие на време да се самообучава. Така за няколко месеца човек може да достигне някакво ниво на познаване на пазара, над което да надгражда, и когато се почувства уверен, да си направи малък портфейл от акции. Удачно би било също първоначално да си формира пробен портфейл (на хартия) от акции, които да следи. Не е нужно начинаещият инвеститор да разполага с много пари, за да започне да търгува. Но трябва да се има предвид, че заради минималния размер на комисионите (примерно 10 лв. или 5 лв.) сума, по-малка от 1000 - 1500 лв., е недостатъчна.

Първи стъпки
За да започне да купува акции, индивидуалният инвеститор трябва да сключи договор с инвестиционен посредник, който е член на БФБ. Клиентът дава поръчка за закупуване на определено количество акции от определено дружество и на определена цена. Брокерът на инвестиционния посредник въвежда поръчката в търговската система на борсата и ако друг инвеститор даде поръчка за продажба на акции от същото дружество на същата цена, има съвпадение на оферти и се стига до сделка, която е необратима след нейното сключване. Може и да се даде пазарна поръчка, при която брокерът продава/купува акциите по най-благоприятната цена, въведена в търговската система. Когато брокерът купи акциите от името на клиента си, последният трябва да отиде в офиса на инвестиционния посредник и да подпише потвърждение. Срещу предоставената услуга инвестиционният посредник събира комисиона в процент от стойността на сделката. При различните посредници комисионите варират от под 1% до близо 3%. По-ниският им размер би могъл да бъде за сметка на други такси, за които начинаещият инвеститор задължително трябва да се осведоми при избора на инвестиционен посредник. Телефонът вече е старомодно средство за връзка между клиента и инвестиционния посредник. Все повече популярност набират платформите за онлайн търговия на БФБ. Това са интернет приложения, които осигуряват на индивидуалните инвеститори възможност да търгуват чрез интернет. Системите свързва клиента с инвестиционния посредник. Клиентът подава поръчка с едно кликване на мишката. Когато посредникът я пот­върди, поръчката е въведена в търговската система. Поръчките се подават и отменят през работното време на посредника, но се изпълняват само в часовете на борсовите сесии (9.30 - 13.00). Платформите на различните ИП са удобни и лесни за ползване. С тях човек може да търгува на борсата от работата си или от дома си и да печели (но и да губи за жалост) с чаша уиски на бюрото.